Договор

Договор

Договір про надання послуг по проведенню рекламної кампанії

ДОГОВІР № 14______ про надання послуг по проведенню рекламної кампанії м. Дніпропетровськ «__» ________ 201__ року ________________________________________________________________(надалі – «Замовник/Рекламодавець»), в особі директора ______________________, який діє на підставі Статуту, є платником податку на прибуток на загальних підставах, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ СІТІ ПЛЮС», (надалі – «Виконавець/Рекламорозповсюджувач»), в особі директора Міхієнко Наталії Олександрівни, який діє на підставі Статуту, є платником податку на прибуток на загальних підставах, з другої сторони, які надалі разом іменуються «Сторони», уклали цей договір про надання послуг по проведенню рекламної кампанії (в подальшому – Договір) про наступне: 1. Визначення термінів 1.1. Сторони домовились, що терміни вживаються у цьому Договорі в наступному значенні: 1.1.1. Реклама – спеціальна інформація про особи і продукцію (сюжет реклами), що розповсюджується у формі рекламного матеріалу (рекламних плакатів) відповідно до адресної програми. 1.1.2. Спеціальна конструкція – спеціально обладнана для розміщення реклами конструкція, що встановлена за визначеною адресою, належить Виконавцю або знаходиться в його користуванні. 1.1.3. Рекламна кампанія – робота та послуги Виконавця з розміщення реклами (рекламних матеріалів) Замовника згідно з адресною програмою протягом визначеного терміну. 1.1.4. Бронь – сплачений період часу (у межах терміну дії Договору), протягом якого через будь-які причини не проводиться рекламна кампанія. 1.1.5. Адресна програма – місця розміщення спеціальних конструкцій затверджені Замовником. 1.1.6. Треті особи – Антимонопольний комітет України, Державний комітет у справах захисту прав споживачів, Господарський суд, органи контролю місцевих органів виконавчої влади. 1.1.7. Ротація реклами – заміна Замовником рекламних плакатів одного сюжету на рекламні плакати іншого сюжету протягом проведення рекламної кампанії. 1.1.8. Фотозвіт – фотографії в друкованому та/чи електронному вигляді, надані Виконавцем Замовнику в порядку та терміни, передбачені цим Договором, що вміщують інформацію про фактичне експонування реклами у період часу, за який надається фотозвіт та оформлені із зазначенням часу та місця фотозйомки кожного кадру. 2. Предмет Договору 2.1. Предметом цього Договору є правовідносини щодо організації надання Виконавцем Замовникові у відповідності до доручення Замовника та умов цього Договору послуг по проведенню рекламної кампанії, а також порядок прийняття виконання цих послуг Замовником і здійснення розрахунків Сторін. 2.2. Послуги по проведенню рекламної кампанії, які за цим Договором надаються Замовникові Виконавцем, включають виготовлення (у разі необхідності) та розміщення Виконавцем за дорученням Замовника реклами на рекламних поверхнях спеціальних конструкцій, місцезнаходження яких відповідає адресним програмам та визначається додатками до цього Договору, за умови оплати Замовником послуг по проведенню рекламної кампанії відповідно до п. 4.2 ст. 4 даного Договору. 3. Права та обов’язки Сторін 3.1. Виконавець має право: 3.1.1. Вимагати від Замовника надання документального підтвердження повноти і достовірності інформації, що міститься в сюжеті реклами, відповідно до вимог чинного законодавства про рекламу, а також виконання останнім своїх зобов’язань за даним Договором. 3.1.2. Передчасно припинити рекламну кампанію без застосування до нього штрафних санкцій у випадку пред’явлення Виконавцю офіційних обґрунтованих претензій третіх осіб, пов’язаних з порушенням чинного законодавства в галузі реклами, про що останній терміново письмово (по факсу/електронною поштою) повідомляє Замовника. 3.1.3. При прийомі рекламних плакатів оглянути їх щодо кількості та якості. 3.1.4. При настанні несприятливих погодних умов (зливовий дощ та/або сильний поривчастий вітер швидкістю 20 м/с і більше, завірюхи, температура повітря мінус 12оС і нижче) Виконавець має право, з метою недопущення неякісного розміщення рекламного матеріалу та з попередженням Замовника, не розпочинати або призупинити розміщення останніх та розпочати (продовжити) вказані роботи після закінчення несприятливих погодних умов за погодженням строків експонування реклами Замовником. 3.2. Виконавець зобов’язаний: 3.2.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів від початку рекламної кампанії розмістити рекламні матеріали Замовника на рекламні поверхні спеціальних конструкцій згідно п. 2.2 ст. 2 даного Договору, за умови виконання Замовником умов пп. 3.4.1 - 3.4.3 п. 3.4 ст. 3 та п. 4.2 ст. 4 цього Договору. 3.2.2. За період рекламної кампанії підтримувати рекламні матеріали і спеціальні конструкції, на яких вони розміщені, в належному стані (підклейка, переклейка, підфарбування тощо). 3.2.3. У разі виявлення ознак псування рекламного матеріалу протягом 48 годин замінити його на аналогічний з числа резервного комплекту (за умови його наявності). 3.2.4. У разі виявлення псування конструкції, протягом 72 годин відремонтувати її. 3.2.5. Надати Замовнику денний фотозвіт (один кадр – ближній план, один кадр – панорамна зйомка реклами Замовника, розміщеної на кожній спеціальній конструкції), у строк не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту старту рекламної кампанії чи зміни сюжету. У разі, якщо спеціальна конструкція, на якій розміщено рекламу Замовника, оздоблена внутрішнім або зовнішнім освітленням, Виконавець додатково надає Замовнику нічний фотозвіт, що виготовляється відповідно до порядку підготовки денного. 3.2.6. Надати Замовнику фотозвіт протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання його відповідного замовлення, при цьому за проведення другого та наступних фотозвітів протягом одного календарного місяця Замовник проводить оплату Виконавцю, про розмір якої сторони домовляються додатково. 3.2.7. Освітлення спеціальної конструкції здійснюється Виконавцем згідно з добовим графіком роботи мереж вуличного освітлення. Виконавець не несе відповідальність за відключення освітлення конструкцій у випадку настання обставин, не залежних від волі Виконавця, таких як збої в роботі електромереж, санкціоноване відключення освітлення з боку третіх осіб в тому числі, проведення аварійних, ремонтних робіт та ін. 3.2.8. По закінченні рекламної кампанії в 5-денний термін передати Замовнику невикористані рекламні матеріали. 3.3. Замовник має право: 3.3.1. Вимагати від Виконавця належного виконання своїх зобов’язань відповідно до умов даного Договору та вимагати сплати штрафних санкцій за невиконання чи неналежне виконання договірних зобов`язань у розмірах, передбачених п. 5.1 ст. 5 даного Договору. 3.3.2. Проводити без додаткової оплати один раз на місяць ротацію рекламних матеріалів на конструкціях типу «щит», «призматрон», «беклайт» розміром 4 х 3 та «ролер». У разі збільшення кількості ротацій Сторони додатково оговорюють умови їх проведення. 3.3.3. Одержувати денні фотозвіти (один кадр – ближній план, один кадр – панорамна зйомка реклами Замовника, розміщеної на кожній спеціальній конструкції), у строк не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту старту рекламної кампанії чи зміни сюжету. У разі, якщо спеціальна конструкція, на якій розміщено рекламу Замовника, оздоблена внутрішнім або зовнішнім освітленням, Виконавець додатково надає Замовнику нічні фотозвіти, що виготовляються відповідно до порядку підготовки денних. 3.3.4. Здійснювати контроль за виконанням Виконавцем договірних зобов’язань за допомогою незалежного моніторингу або іншим способом. 3.3.5. Відмовитися від проведення рекламної кампанії або від заброньованих для розміщення реклами місць за погодженням з Виконавцем та за умови попередження його не пізніше ніж за 30 календарних днів до такого припинення з оплатою періоду фактичного експонування реклами. 3.4. Замовник зобов’язується: 3.4.1. Не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку рекламної кампанії або ротації реклами надати Виконавцю рекламний матеріал по Акту прийому-передачі рекламних матеріалів в кількості не менше 1 (однієї) штуки на одну затверджену поверхню спеціальної конструкції та додатковий резервний комплект – 20% від загальної кількості затверджених рекламних конструкцій на кожний місяць рекламної кампанії. Надані Замовником рекламні матеріали повинні відповідати технічним вимогам, що до рекламних матеріалів, які призначені для розміщення на обраних їм спеціальних конструкціях. 3.4.2. Надати Виконавцю зображення сюжету реклами, а також всю необхідну інформацію відносно реклами згідно з вимогами чинного законодавства про рекламу (п.п. 7.1 і 7.2 ст. 7 Договору) не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку рекламної кампанії. 3.4.3. У випадку доручення Виконавцю виготовлення рекламного матеріалу надати йому всю необхідну інформацію для створення макету реклами, або готовий макет в електронному вигляді не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку рекламної кампанії. 3.4.4. У випадку невиконання Замовником умов пп.пп. 3.4.1 - 3.4.3 п. 3.4 ст. 3 цього Договору, термін початку рекламної кампанії переноситься на кількість днів прострочення Замовником без коригування ціни та термінів цієї рекламної кампанії. 3.4.5. Якщо макет реклами створюється Виконавцем Замовник повинен провести погодження макету. 3.4.6. При виявленні псування рекламного матеріалу за період проведення рекламної кампанії терміново повідомляти про це Виконавця письмово (по факсу або електронною поштою). 3.4.7. Здійснити повну та своєчасну оплату послуг, по проведенню рекламної кампанії Виконавцем відповідно до умов ст. 4 даного Договору. 3.4.8. По закінченні кожного календарного місяця прийняти надані Виконавцем послуги шляхом підписання Акта здачі-приймання наданих послуг за Договором протягом 3-х робочих днів з моменту його одержання. При наявності зауважень надати Замовнику мотивовану відмову від підписання Акта в письмовій формі в той же термін. 3.4.9. У разі проведення довготермінової рекламної кампанії, протягом якої не передбачена ротація реклами, здійснити заміну рекламного матеріалу наприкінці строку можливого використання розміщеного примірника. 4. Порядок проведення розрахунків Сторін 4.1. Ціна даного Договору визначається як сума вартостей послуг по проведенню кожної рекламної кампанії Замовника, згідно додатків до Договору. 4.2. Замовник здійснює оплату послуг Виконавця, що надаються відповідно до цього Договору.